سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

امید وصال چون مرا بفریبد

خسته دل من چو بیدلان درشیبدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - امید وصال چون مرا بفریبد

hldn ,whg ],k lvh ftvdfn

osji ng lk ], fdnghk nvadfn

تعداد ابیات منتشر شده : 478496