سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای آن که تو را مشاطه حورا زیبد

سنگست آن دل کز چون تویی بشکیبدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای آن که تو را مشاطه حورا زیبد

hd Hk ;i j, vh lahxi p,vh cdfn

sk'sj Hk ng ;c ],k j,dd fa;dfn

تعداد ابیات منتشر شده : 478421