سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

نه مرا یاریی دهد حری

نه به من نامه ای کند یاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - نه مرا یاریی دهد حری

ki lvh dhvdd nin pvd

ki fi lk khli hd ;kn dhvd


 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی ملک الشعرای بهار در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی قهر در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367892