سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

مرده ای ام چو زنده ای امروز

خفته ای ام بسان بیداریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - مرده ای ام چو زنده ای امروز

lvni hd hl ], ckni hd hlv,c

otji hd hl fshk fdnhvdتعداد ابیات منتشر شده : 367892