سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای نبوده بنای گیتی را

به کف و رای چون تو معماریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای نبوده بنای گیتی را

hd kf,ni fkhd 'djd vh

fi ;t , vhd ],k j, lulhvdتعداد ابیات منتشر شده : 364497