سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

سودایی است بخت و نگویم که هر زمان

جرمی نکرده بر من صفرا کند همیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - سودایی است بخت و نگویم که هر زمان

s,nhdd hsj foj , k',dl ;i iv clhk

[vld k;vni fv lk wtvh ;kn ildتعداد ابیات منتشر شده : 373712