سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

نه راست تر از فکرت و از رای تو تیری

نه تیزتر از عزم و مضای تو سنانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - نه راست تر از فکرت و از رای تو تیری

ki vhsj jv hc t;vj , hc vhd j, jdvd

ki jdcjv hc ucl , lqhd j, skhkdتعداد ابیات منتشر شده : 373712