سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

بنالید گنج تو از بخشش تو

چو جود تو بر گنج تو قهرمان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - بنالید گنج تو از بخشش تو

fkhgdn 'k[ j, hc foaa j,

], [,n j, fv 'k[ j, rivlhk an


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267