سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای کوه باد حمله و ای باد کوه حلم

ای ذوالفقار مردی و ای مرد ذوالفقارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای کوه باد حمله و ای باد کوه حلم

hd ;,i fhn plgi , hd fhn ;,i pgl

hd b,hgtrhv lvnd , hd lvn b,hgtrhv


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727