سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

ای نحس بی سعادت و ای خوف بی رجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

hd xhgu k',k lk hd ;V v, pv,k

hd kps fd suhnj , hd o,t fd v[h

تعداد ابیات منتشر شده : 510165