سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

ای نحس بی سعادت و ای خوف بی رجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

hd xhgu k',k lk hd ;V v, pv,k

hd kps fd suhnj , hd o,t fd v[h


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762