سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

ای نحس بی سعادت و ای خوف بی رجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

hd xhgu k',k lk hd ;V v, pv,k

hd kps fd suhnj , hd o,t fd v[h

 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660