سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای طالع نگون من ای کژ رو حرون

ای نحس بی سعادت و ای خوف بی رجاآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59300