سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

چو ناف آهو گشته همه هوا ز بخور

چو پر طوطی گشته همه زمین ز خضرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - چو ناف آهو گشته همه هوا ز بخور

], kht Hi, 'aji ili i,h c fo,v

], \v x,xd 'aji ili cldk c oqv

تعداد ابیات منتشر شده : 509595