سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

همه بناء ردیفش چندین در آتش و آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

akdni hl ;i ;lhgd rwdni hd 'tji hsj

ili fkhء vndta ]kndk nv Hja , Hf


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630