سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

همه بناء ردیفش چندین در آتش و آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

akdni hl ;i ;lhgd rwdni hd 'tji hsj

ili fkhء vndta ]kndk nv Hja , Hf

 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263