سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

همه بناء ردیفش چندین در آتش و آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

akdni hl ;i ;lhgd rwdni hd 'tji hsj

ili fkhء vndta ]kndk nv Hja , Hf


 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975