سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

همه بناء ردیفش چندین در آتش و آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - شنیده ام که کمالی قصیده ای گفته است

akdni hl ;i ;lhgd rwdni hd 'tji hsj

ili fkhء vndta ]kndk nv Hja , Hf

تعداد ابیات منتشر شده : 504827