سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

تا کی باشد تو را وساوس همراه

تا کی باشد تو را کواکب همبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - تا کی باشد تو را وساوس همراه

jh ;d fhan j, vh ,sh,s ilvhi

jh ;d fhan j, vh ;,h;f ilfv

 • جستجوی اینجا در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در سعدی
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی نسیم در همه ی آثار
 • جستجوی وصل یاران در همه ی آثار
 • جستجوی ساز زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جوان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165