سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

تیره بخاری برآمد از لب دریا

جمله بپوشیده روی گنبد اخضرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - تیره بخاری برآمد از لب دریا

jdvi fohvd fvHln hc gf nvdh

[lgi f\,adni v,d 'kfn hoqv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165