سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

مسعود گشت اختر بخت من

زین نظم نورمند فلک پیکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - مسعود گشت اختر بخت من

lsu,n 'aj hojv foj lk

cdk kzl k,vlkn tg; \d;v

تعداد ابیات منتشر شده : 509640