سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

همی ولیت بهم کرد زر و گوهر و در

همی عدوت بخایید ریگ و سنگ و سفالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - همی ولیت بهم کرد زر و گوهر و در

ild ,gdj fil ;vn cv , ',iv , nv

ild un,j fohddn vd' , sk' , sthgتعداد ابیات منتشر شده : 251627