سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

به مجلس تو ثنای من آن چنان باید

که از غرایب و بدعت بدان زنند مثلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - به مجلس تو ثنای من آن چنان باید

fi l[gs j, ekhd lk Hk ]khk fhdn

;i hc yvhdf , fnuj fnhk ckkn legتعداد ابیات منتشر شده : 251627