سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

کار آنچنان که آید بگذارم

عمر آنچنان که باید بگسارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - کار آنچنان که آید بگذارم

;hv Hk]khk ;i Hdn f'bhvl

ulv Hk]khk ;i fhdn f'shvl

تعداد ابیات منتشر شده : 466260