سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

در دو حدش دو روی او صیقل

زده الماس و یافته مرجانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - در دو حدش دو روی او صیقل

nv n, pna n, v,d h, wdrg

cni hglhs , dhtji lv[hkتعداد ابیات منتشر شده : 285727