سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

نه ببینند روی او به یقین

نه بدانند حد او به گمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - نه ببینند روی او به یقین

ki ffdkkn v,d h, fi drdk

ki fnhkkn pn h, fi 'lhkتعداد ابیات منتشر شده : 285767