سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

رنگ دادست شسته رویش را

نور خورشید و قطره بارانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - رنگ دادست شسته رویش را

vk' nhnsj asji v,da vh

k,v o,vadn , rxvi fhvhk


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419