سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

رفتن راه راست جسته به سر

خدمت شاه راست بسته میانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - رفتن راه راست جسته به سر

vtjk vhi vhsj [sji fi sv

onlj ahi vhsj fsji ldhk


 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429