سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

آنکه از مهر زیبدش افسر

وانکه از چرخ شایدش ایوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - آنکه از مهر زیبدش افسر

Hk;i hc liv cdfna htsv

,hk;i hc ]vo ahdna hd,hkتعداد ابیات منتشر شده : 285739