سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

خسروی زو چو آسمان برین

مملکت زو چو روضه رضوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - خسروی زو چو آسمان برین

osv,d c, ], Hslhk fvdk

llg;j c, ], v,qi vq,hk


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184