سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

دشت از موکبیست مرکب او

که ازو عاجزست بادبزانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - دشت از موکبیست مرکب او

naj hc l,;fdsj lv;f h,

;i hc, uh[csj fhnfchkتعداد ابیات منتشر شده : 292213