سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

لنگرش چون فروکشید رکاب

باد پایش چو بر کشید عنانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - لنگرش چون فروکشید رکاب

gk'va ],k tv,;adn v;hf

fhn \hda ], fv ;adn ukhkتعداد ابیات منتشر شده : 288239