سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

از همه سقطها شدست ایمن

که بتگ در نیابدش حدثانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - از همه سقطها شدست ایمن

hc ili srxih ansj hdlk

;i fj' nv kdhfna pnehkتعداد ابیات منتشر شده : 292213