سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای به تو زنده ملت اسلام

وی به تو تازه سنت ایمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای به تو زنده ملت اسلام

hd fi j, ckni lgj hsghl

,d fi j, jhci skj hdlhk


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292199