سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

نه چو فرتو مهر در حمل است

نه چو جود تو ابر در نیسانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - نه چو فرتو مهر در حمل است

ki ], tvj, liv nv plg hsj

ki ], [,n j, hfv nv kdshkتعداد ابیات منتشر شده : 292213