سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

سرکشان را رسول تو شمشیر

خسروان را خطاب تو دهقانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - سرکشان را رسول تو شمشیر

sv;ahk vh vs,g j, aladv

osv,hk vh oxhf j, nirhkتعداد ابیات منتشر شده : 292199