سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

روح بر جان تو ثناگستر

عقل بر همت تو مدحت خوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - روح بر جان تو ثناگستر

v,p fv [hk j, ekh'sjv

urg fv ilj j, lnpj o,hkتعداد ابیات منتشر شده : 292227