سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

با فنا ناچخ تو هم حمله

با فلک باره تو هم جولانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - با فنا ناچخ تو هم حمله

fh tkh kh]o j, il plgi

fh tg; fhvi j, il [,ghk


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561