سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

خسته تیغ تو نرفت و نجست

جسته رزم تو نیافت امانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - خسته تیغ تو نرفت و نجست

osji jdy j, kvtj , k[sj

[sji vcl j, kdhtj hlhkتعداد ابیات منتشر شده : 292227