سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

سر شاهنشه غازی پناه ملک ابوالقاسم

که خورشید جلالست و سپهرش حضرت سلطانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - سر شاهنشه غازی پناه ملک ابوالقاسم

sv ahikai yhcd \khi lg; hf,hgrhsl

;i o,vadn [ghgsj , s\iva pqvj sgxhkتعداد ابیات منتشر شده : 364441