سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

هر آن بقعت که اهل آن بگرداند سر از طاعت

بر آن بقعه فرود آرد عود گرز تو طوفانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - هر آن بقعت که اهل آن بگرداند سر از طاعت

iv Hk fruj ;i hig Hk f'vnhkn sv hc xhuj

fv Hk frui tv,n Hvn u,n 'vc j, x,thk

تعداد ابیات منتشر شده : 474522