سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

تا تاج زر نهاد به سر بر درخت بست

گلبن به خدمتش کمر زر بر میانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - تا تاج زر نهاد به سر بر درخت بست

jh jh[ cv kihn fi sv fv nvoj fsj

'gfk fi onlja ;lv cv fv ldhkتعداد ابیات منتشر شده : 367921