سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ای پادشاه عادل و ای شهریار حق

ای خسرو مظفر و ای شاه کامرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ای پادشاه عادل و ای شهریار حق

hd \hnahi uhng , hd aivdhv pr

hd osv, lztv , hd ahi ;hlvhk

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474642