سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

آنکه در علم طب کند افسوس

بر حکیم بزرگ جالینوسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - آنکه در علم طب کند افسوس

Hk;i nv ugl xf ;kn hts,s

fv p;dl fcv' [hgdk,s

تعداد ابیات منتشر شده : 510165