سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

تا من آن چارپا به زخم آرم

حق آن پیر مرد بگزارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - تا من آن چارپا به زخم آرم

jh lk Hk ]hv\h fi col Hvl

pr Hk \dv lvn f'chvlتعداد ابیات منتشر شده : 407826