سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

بکنند این همه ندارد سود

روز دیگر همان بخواهد بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - بکنند این همه ندارد سود

f;kkn hdk ili knhvn s,n

v,c nd'v ilhk fo,hin f,nتعداد ابیات منتشر شده : 407797