سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

منت گفتم یقین بدان ای دوست

که همه دول خانه خانه اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - منت گفتم یقین بدان ای دوست

lkj 'tjl drdk fnhk hd n,sj

;i ili n,g ohki ohki h,sjتعداد ابیات منتشر شده : 407797