سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

او به هر کار بس به اندام است

هم نکو روی و نکو نام استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - او به هر کار بس به اندام است

h, fi iv ;hv fs fi hknhl hsj

il k;, v,d , k;, khl hsjتعداد ابیات منتشر شده : 407797