سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

خلق تو جسم عنبر ساراست

لفظ تو رشک در مکنونستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - خلق تو جسم عنبر ساراست

ogr j, [sl ukfv shvhsj

gtz j, va; nv l;k,ksjتعداد ابیات منتشر شده : 407782