سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

نیک رو بد مرو که نیک و بدست

که ز ما یادگار می ماندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - نیک رو بد مرو که نیک و بدست

kd; v, fn lv, ;i kd; , fnsj

;i c lh dhn'hv ld lhknتعداد ابیات منتشر شده : 412930