سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

ناتوانی نصیب دشمن توست

تندرستی همه از آن تو بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - ناتوانی نصیب دشمن توست

khj,hkd kwdf nalk j,sj

jknvsjd ili hc Hk j, fhnتعداد ابیات منتشر شده : 407811