سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

گه گهی اندر سخن دروغ بباید

زانکه به شیرین دروغ دل بگشایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - گه گهی اندر سخن دروغ بباید

'i 'id hknv sok nv,y ffhdn

chk;i fi advdk nv,y ng f'ahdn

تعداد ابیات منتشر شده : 509565