سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

گه گهی اندر سخن دروغ بباید

زانکه به شیرین دروغ دل بگشایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - گه گهی اندر سخن دروغ بباید

'i 'id hknv sok nv,y ffhdn

chk;i fi advdk nv,y ng f'ahdn


 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930