سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

گر بماندی چنانکه اول بود

آنچه بر تن ز دیدگان باریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - گر بماندی چنانکه اول بود

'v flhknd ]khk;i h,g f,n

Hk]i fv jk c ndn'hk fhvdn


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930