سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

از ملک و بهار نو گیتی همه خرم شد

خرم زی و رامش کن بر ملک و بهار نوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - از ملک و بهار نو گیتی همه خرم شد

hc lg; , fihv k, 'djd ili ovl an

ovl cd , vhla ;k fv lg; , fihv k,

تعداد ابیات منتشر شده : 466260