سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

همچنان کانگشتری گیرد زگوهر آب و تاب

دولت و ملت ازو آرایش و زیور گرفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - همچنان کانگشتری گیرد زگوهر آب و تاب

il]khk ;hk'ajvd 'dvn c',iv Hf , jhf

n,gj , lgj hc, Hvhda , cd,v 'vtjتعداد ابیات منتشر شده : 251627