سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

کشت چون انگشتر از تنگی دل خصمش چو او

خلعت انگشتری از شاه گردون فر گرفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - کشت چون انگشتر از تنگی دل خصمش چو او

;aj ],k hk'ajv hc jk'd ng owla ], h,

oguj hk'ajvd hc ahi 'vn,k tv 'vtjتعداد ابیات منتشر شده : 251642